AB „Klaipėdos baldai“, poilsio namų „Linėja“ duomenų privatumo politika

1. Bendra informacija
1.1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis AB „Klaipėdos baldai“ internetine svetaine www.lineja.lt.
1.2. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

2. Kandidatų asmens duomenys
2.1. Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas ir kt. kandidato pateikti duomenys) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.
2.2. Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

3. Vaizdo stebėjimas
3.1. Vaizdo stebėjimas poilsio namuose „Linėja“ vykdomas remiantis mūsų teisėtu interesu užtikrinti įmonės turto saugumą, Bendrovės darbuotojų, klientų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą.
3.2. Vaizdo stebėjimas yra vykdomas dalyje poilsio namų „Linėja“ teritorijojos. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą taip pat informuoja įspėjamieji ženklai pakabinti prie patekimo į stebimą teritoriją vietų.

4. Teniso aikštelės rezervacija
4.1. Teniso aikštelės rezervavimo tikslu tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte skiltyje „Teniso aikštelės rezervacija“. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas pateikiant duomenis atitinkamoje formoje.
4.2. Nurodytu tikslu tvarkysime šiuos Jūsų duomenis: rezervacijos laikas, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pastabos.

5. Kambario užsakymas
5.1. Kambarių užsakymų vykdymo ir administravimo tikslu tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte skiltyje „Užsakymai“. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu.
5.2. Nurodytu tikslu tvarkysime šiuos Jūsų duomenis: atvykimo data, išvykimo data, kambario tipas, svečių skaičius, vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, faksas, mokėjimo būdas, pastabos, bankinė informacija, kelionės tikslas, šalis ir kiti duomenys, kurie gali būti reikalingi rezervacijai.

6. Duomenų saugojimo terminas
6.1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
6.2. Teniso aikštelės duomenis saugosime ir tvarkysime 3 mėnesius.
6.3. Kambarių užsakymų duomenis saugosime ir tvarkysime 10 metų.
6.4. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus.
6.5. Vaizdo įrašai saugomi 29 dienas.

7. Duomenų perdavimas
7.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti/prižiūrėti mūsų interneto svetainę, vaizdo stebėjimo sistemą ir saugoti jūsų asmens duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir vaizdo stebėjimo sistemų administravimo/priežiūros paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

8. Duomenų apsauga
8.1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
8.2. Mes taikome atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintume visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

9. Jūsų teisės
9.1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
9.1.1. prašyti, kad leistume susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume duomenų tvarkymą;
9.1.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
9.1.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
9.1.4. teisę atšaukti sutikimą;
9.1.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
9.1.6. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi el. paštu lineja@klaipedosbaldai.lt arba paštu: p.n.Linėja, Užkanavės g. 33, Palanga.

10. Galiojimas ir pakeitimai
10.1. Ši privatumo politika galioja nuo 2019 07 18. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.lineja.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

JSC Klaipėdos baldai, Holiday House “Linėja” Privacy Policy

1. General information
1.1. This Privacy Policy applies to all personal data that you provide us with or personal data that is collected and processed by us when you are using JSC Klaipėdos baldai website http://lineja.lt.
1.2. We respect your privacy and protects your personal data that is provided by you or collected by us as stated in this Privacy Policy. This Privacy Policy explains why we collect your personal data and how we use it.

2. Candidates’ Personal Data
2.1. Candidates can submit their CVs directly to us via e-mail or via job posting websites, or by using an application form (where name, e-mail address, CV, motivation letter and position must be provided). Personal data of the candidates is processed for the purpose of screening candidates. Personal data of the candidate is processed on the basis of his / her consent. Personal data of the candidates is stored as long as the recruitment process lasts. Personal data of the candidate can be stored for a longer period of time only if the consent of the candidate is obtained.
2.2. While screening candidates, we only process personal data that is related to qualification, professional skills and relevant qualities. We do not collect or process candidates' sensitive personal data.

3. Video surveillance
3.1. Video surveillance at Holiday Home „Linėja“ is based on our legitimate interest in ensuring the security of our property, alsto lives, health, property ant other rights and freedoms of the employees, customers and other persons.
3.2. Video surveillance is carried out in a part of the territory of Holiday Home „Linėja“. Video surveillance is also indicated by warning signs attached to access points to the area that is being monitored.

4. Tennis court reservation
4.1. For tenis court reservations we will process your personal data, which you submit in reservation form. Your personal data will be processed on the basis of your consent, which will be expressed by submitting the data in the appropriate form.
4.2. For the stated purpose, we will manage your following data: time of reservation, name, surname, e-mail address, telephone number, notes.
4.3. arrival date, departure date, type of room service, number of rooms, number of guests, name, surname, e-mail, phone, fax, payment method, notes, bank details and other details that may be required for booking.

5. Room reservation
5.1. For the purpose of room ordering and administration, we will process your personal data that you submitted in the "Orders" section. Your personal data will be processed on a legal basis for the conclusion and execution of the contract.
5.2. For the stated purpose, we will manage your following data: arrival date, departure date, room type, number of guests, first name, surname, e-mail, phone, fax, payment method, notes, bank details, the aim of a trip, country and other details that may be required for booking.

6. Data retention period
6.1. We process and store your personal data no longer than necessary for the purposes stated in this Privacy Policy.
6.2. We will store and process the tennis court reservation data for 3 months.
6.3. We will store and process the room reservations data for 10 years.
6.4. After the recruitment process ends, we delete the CVs and other personal data provided by the candidates, unless we have obtained the consent of the candidate to process his / her personal data for longer in order to offer a job position later. In this case the personal data of the candidate is stored for a maximum of 1 years.
6.5. The videos are stored for 29 days.

7. Data transfer
7.1. We may delegate the processing of your personal data to the third parties who help us administer/maintain our website, video surveillance system and store your personal data. Such third parties may include database software vendors, database and video surveillance system administer/maintain services providers, cloud service providers, etc. Your personal data may also be provided to the authorities of law enforcement agencies, such as police or supervisory authorities, but only upon request and only when required by applicable law or in order to protect our rights or to ensure the security of our customers, employees and resources.

8. Personal Data Protection
8.1. We apply security and processing requirements set out in the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania and General Data Protection Regulation of the European Union.
8.2. We have implemented appropriate technical and organisational measures in order to ensure personal data protection against unauthorised or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage and against all other forms of unlawful processing.

9. Your Rights
9.1. You have these rights in relation to your personal data:
9.1.1. to ask us for acquaintance of your personal data and correct or delete it, or to limit the processing of data;
9.1.2. the right to object to the data processing;
9.1.3. the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format (the right to data portability);
9.1.4. the right to withdraw consent;
9.1.5. the right to lodge a complaint to the State Data Protection Inspectorate.
9.2. You can exercise these rights by contacting JSC Klaipėdos baldai via e-mail lineja@klaipedosbaldai.lt or by post JSC p.n.Linėja, Užkanavės g. 33, Palanga.

10. Validity and Amendments
10.1. This Privacy Policy is valid from 18th of July 2019. In case we change this Privacy Policy, we will publish its updated version on our website http://lineja.lt. The amendments and additions to the Privacy Policy come into force when they are published on our website.

Svečiai apie mus:
“Viskas patiko! Čia grįžtame ne pirmą kartą ir niekada nenusivylėme: Puikus poilsis bet kuriuo sezonu!"